Ale utvecklar medborgardialogen tillsammans med Ghanzi district i Botswana. Trots att förutsättningarna ser olika ut finns det mycket gemensamt.

– Det mest grundläggande är vårt gemensamma behov av en förbättrad dialog mellan kommunen och de boende. Hur den ska se ut och fungera har vi mycket att lära av varandra, säger Joachim Wever, utvecklingsledare i Ale.

ICLD, Sida, har beviljat Ale kommun 1,5 miljoner kronor i ett utbytesprojekt med Ghanzi distric i Botswana. Syftet är att gemensamt utveckla medborgardialogen och förtydliga principerna för hur den ska verka.

– I demokratiska länder är dialogen självklar, men inte ens vi i Sverige har några klara principer för medborgardialogen. Nu vill vi gemensamt med Ghanzi fastställa vad som ska gälla. I vilka frågor ska det föras en dialog med invånarna och i vilket skede av processen ska samtalen föras? Ska det vara fysiska möten eller ska det ske digitalt? Detta är frågor som Ale och Ghanzi delar och som vi båda har behov av att besvara, säger Joachim Wever.

En delegation från Ale kommun gästade för en tid sedan Ghanzi. Deras största utmaning i demokratiutvecklingen är språkproblematiken. Framför allt byborna talar inte de officiella språken, vilket gör att dialogen blir svår att föra.

– Vi gjorde besök i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Hur språkförutsättningarna ser ut i skolan avgör vilka insatser som behövs på lång sikt för att stärka demokratin och bredda dialogen. När Ghanzis representanter gästar Ale kommer vi att fokusera på vuxenutbildningen. Vi tror att de har mycket att lära av våra studieförbund. Kunskapsinlärning via studiecirklar kan vara något för våra botswanska vänner, menar Joachim Wever.

Ale kommun har ett pilotprojekt i processen att utveckla medborgardialogen. Det handlar om att engagera aleborna i arbetet med den fördjupade översiktsplanen i Nödinge.

– Detta kommer vi sedan att utvärdera och dra lärdomar av. I ett mycket tidigt skede får alla chansen att tycka till och lämna synpunkter på hur nya Nödinge ska utvecklas. Ett liknande arbete ska också göras i Älvängen, berättar Joachim Wever.

Kommunfullmäktiges ordförande, Inga Lill Andersson (S) och vice, Jan Skog (M), fanns med på besöket i Botswana.

– Det är fascinerande att se hur lika vi trots allt tänker och att vi många gånger står inför samma utmaningar. Vi var absolut inte bara där för att tycka till, utan det är ett ömsesidigt utbyte. Vi har ett gemensamt behov av att utveckla dialogen med medborgarna på alla nivåer, säger Inga-Lill.

– Faktum är att de många gånger ligger längre fram än oss. Att de talar så många olika språk är självfallet ett stort problem, men med rätt kartläggning och utbildning går det att hitta former för en bra dialog även i Ghanzi, menar Jan.

I Botswana finns det fler utmaningar som måste antas och som mycket väl kan bekämpas genom en förbättrad dialog och utvecklad demokrati.

– Arbetslösheten ute i byarna och ett ökat drogmissbruk hänger säkert ihop. I det drogförebyggande arbetet har vi absolut mycket att bidra med, säger Håkan Spång, administrativ chef i Ale som också var med i Ghanzi.

Ett annat stort orosmoln – och som kan vara en konsekvens av språkproblematiken i landet – är att många inte går färdigt skolan.

– Över 300 elever hoppar av skolan varje år, vilket understryker vidden av problemet. Jag tror därför att det är mycket klokt att vi fokuserar på att analysera förutsättningarna i skolan och genom att lösa språkproblematiken skapas en bättre grund för en förbättrad medborgardialog i framtiden., säger Joachim Wever.

Vad kan då Ale kommun lära av Ghanzi i Botswana om medborgardialog?

– De traditionella formerna, möten ute i byarna, fungerar väl. De träffas ofta och talar om små, nära frågor. Det påminner om våra ortsutvecklingsmöten, men är ännu mer lokala.

ICLD-projektetska pågå i tre år.

Under sitt besök i Botswana fick Ales representanter besöka förskolan ”Paolo Zanichelli’s children’s home” i byn New Xade.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44