Antalet elever med gymnasiebehörighet ökar i Ale.

Ales niondeklassare i de kommunala skolorna hade våren 2018 de högsta betygsresultaten under den senaste tioårsperioden. Nu visar också den nationella betygsstatistiken för våren 2018 att betygsresultaten är på samma nivå som riket.

Ales niondeklassare i de kommunala skolorna hade våren 2018 de högsta betygsresultaten under den senaste tioårsperioden. Nu visar också den nationella betygsstatistiken för våren 2018 att betygsresultaten är på samma nivå som riket.

Detta gäller både andel elever som är behöriga till gymnasiet och andel som nått kunskapskraven i alla ämnen. Även det genomsnittliga meritvärdet i Ale har ökat och ligger nu nära riket.

- Vi har vänt en mångårig trend med målmedvetet hårt arbete. Det finns få quick fixes, men det kan gå relativt fort att vända en negativ utveckling. Genom tydlig ledning och styrning, enträget systematiskt kvalitetsarbete och gemensamma mål har vi blivit bättre på att ge våra ungdomar bra förutsättningar inför fortsatta studier, säger Elena Fridfelt (c), den avgående utbildningsnämndens vice ordförande, men självklart kan vi inte vara nöjda när en stor del av eleverna lämnar skolorna utan att nå målen. Vi arbetar vidare för att ännu fler ska nå bättre resultat.

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan har ökat sedan förra året både i Ale och i riket. 84 procent av eleverna som gick ut grundskolan i Ales kommunala skolor i våras blev behöriga till gymnasiet, jämfört med 84,4 procent i riket.

I Ale ökade andelen behöriga med nästan fem procentenheter jämfört med riket som ökade med nästan två procentenheter från förra året.

Skillnaden mellan pojkars och flickors behörighet minskar

I Ales kommunala skolor ökade behörigheten till gymnasieskolan bland pojkarna med nästan 10 procentenheter jämfört med 2017. Bland flickorna minskade behörigheten med 2,4 procentenheter.

85,1 procent av flickorna och 83,2 procent av pojkarna i Ales kommunala skolor blev behöriga i år.

Även i riket är det främst bland pojkarna som gymnasiebehörigheten ökar, 3,1 procentenheter. Bland flickorna har behörigheten till gymnasieskolan ökat med 0,3 procentenheter sedan förra året.

86,7 procent av flickorna och 82,3 procent av pojkarna blev behöriga i år.

- Det är glädjande att pojkarnas resultat har förbättrats samt att skillnaden mellan pojkar och flickor minskat. Vi har medvetet riktat ljuset mot varför vi har haft så stora skillnader och utvecklat arbetet med att möta elevernas olika sätt att lära på både generellnivå och individnivå, säger Ulla-Stina Millton, verksamhetschef för grundskolan.

Föräldrarnas utbildning påverkar elevernas betyg

Bland elever vars föräldrar har gymnasieskola som högsta utbildning blev 78,1 procent behöriga till gymnasieskolan i riket. I Ale är motsvarande siffra var 81,7 procent.

Behörigheten bland elever med minst en förälder med eftergymnasial utbildning är 93,5 procent i riket. I Ale är motsvarande siffra var 89,3 procent.

- I hela Sverige är föräldrarnas utbildningsnivå helt avgörande för hur eleverna lyckas i skolan. Självklart måste vi inom skolan klara av att kompensera för det och ge alla likvärdiga möjligheter att nå målen. Därför är jag glad över att vi i Ale nu lyckas bättre än tidigare med det arbetet och även bättre än landet i genomsnitt, säger Åsa Ericson, sektorchef sektor utbildning, kultur och fritid.

I riket såg det ungefär likadant ut förra året, medan skillnaderna har minskat i Ale. Bland elever i Ale som har föräldrar med högst gymnasieskola har andelen behöriga ökat från 75,6 till 81,7 procent. Andel behöriga elever med minst en förälder med eftergymnasial utbildning har däremot minskat från 91,3 procent till 89,3 procent.

Dennis Ljunggren (S), ordförande i den avgående utbildningsnämnden:

- Det är i våra skolor förbättringen har skett och jag lämnar över allt beröm till dem som ska ha det. Tack all personal i våra skolor!
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44