Erik Liljeberg (M) och Johnny Sundling (S), ordförande och vice ordförande i utbildningsnämnden

I förra veckan slutade Ales nior grundskolan. 87 procent blev behöriga till nationellt program på gymnasiet, tre procentenheter fler än 2018. - Siffrorna är de bästa vi sett den senaste tioårsperioden, säger Johnny Sundling (S), vice ordförande i utbildningsnämnden.

- Det finns många sätt att se utbildningsresultat och tecken på att kvaliteten förbättras men just gymnasiebehörighet är en av de viktigaste faktorerna för att våra ungdomar ska komma vidare i livet. Vi är både stolta och glada över att vi även i år ser förbättrade resultat som ger fler elever goda möjligheter för framtiden, säger Åsa Ericson, sektorchef.

Under läsåret har Ales skolor arbetat intensivt med att lyckas ge en undervisning som möter alla elevers behov. Det är viktigt att låta arbetet mot högre måluppfyllelse få stå i fokus i sektorns arbete och att varje skola styr arbetet med att utifrån sina elevers kunskapsutveckling hitta rätt vägar framåt.

2023 ska 90 procent ha gymnasiebehörighet

Ale kommuns mål i verksamhetsplanen 2019-2023 för gymnasiebehörighet för våren 2019 är passerat med råge – det ligger på 84 procent. För 2023 ska 90 procent av ungdomarna som slutar i Ales skolor ska vara behöriga till gymnasiet.

- Vi är glada över resultaten och jag vill lyfta våra elevers fina insatser i sitt lärande tillsammans med all våra lärare och skolledare, säger Ulla-Stina Millton, verksamhetschef utbildning.

- Jag tror mycket på vårt nya arbetssätt som frigör tid för våra rektorer och skolledare att utveckla det pedagogiska arbetet. Det är en del av tillitsbaserade ledningsarbete, där vi arbetar med ökad dialog mellan tjänstemän och politiker och minskad rapportering, säger Erik Liljeberg (M), ordförande utbildningsnämnden.

Minskad skillnad mellan könen

Andelen som har behörighet till nationella program på gymnasiet har ökat för både flickor och pojkar. Skillnaden mellan könen har minskat men det är fortfarande något större andel av flickorna som är behöriga till de högskoleförberedande programmen.

Det totala meritvärdet, alltså medelbetyget, för Aleungdomarna har sjunkit något till 219 jämfört med förra årets 222 (riket 228,7). Också andelen som nått målen i alla ämnen har minskat, från 76 till 74 procent.

- Vi tycker att detta är ett bra resultat, även om det inte är en ökning sedan förra året. Vi vet att eleverna låg sämre till innan jul och ser en tydlig utveckling sen dess. Hur vi står oss mot riket får vi veta senare, säger Erik Liljeberg.

Sifforna för hela Sverige kommer i september.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44