Nyproduktionen av bostäder i Ale är lågt, bara Partille har ett lägre tillskott. Syftet med den genomförda analysen var därför att undersöka Ale kommuns attraktivitet för bostadsexploatering. Förutom att utreda det faktiska underlaget och analysera Ales styrkor och svagheter har också enkäter med mäklare, exploatörer och bostadsbolag ägt rum.

Det råder ingen tvekan om att framtiden talar för Ale. De kraftigt förbättrade kommunikationerna har ökat nyfikenheten för kommunen. Att nyproduktionen ligger efter beror påavsaknaden av detaljplanerad mark och bostadsområden med plats för större volymer efterfrågas av de tyngre exploatörerna. Ett annat faktum som analysen slår fast har bidragit till att byggnationen inte skjuter fart är den generellt sett låga prisnivån.

Bostadsbyggarna är helt enkelt rädda för att inte fåbetalt för sina satsningar. Mäklarna bekräftar dock en ny trend, att unga par med barn eller med planer påatt skaffa, numera söker sig från Göteborg. Dessa driver påbåde efterfrågan och en viss prisstegring.

–Mäklarna är mest positiva av de vi har intervjuat om Ale, men över lag är alla förväntansfulla. De väntar bara pårätt projekt. Exploatörerna har störst intresse av Nödinge och Älvängen, men uttrycker ocksåatt de gärna ser en tydligare kraftsamling och centrumsatsning mot en ort. Denna ort ser de helst är Nödinge. Det skulle medföra en ökad handel och därmed stärka Ales attraktivitet, sa Åsa Henninge när hon föredrog rapporten för kommunfullmäktige förra måndagen.

Den generella uppfattningen om Ale kommun och dess bostadsmarknad är en uppåtgående trend i popularitet och i prisnivå. Att skälet till den positiva utvecklingen är en utbyggd infrastruktur. Man anser dessutom att den fulla effekten av Alependeln ännu inte har setts.

Bostadsexploatörerna kan delas upp i tvågrupper, en med de som anser att bostadspriserna är för låga för att bedriva lönsam bostadsutveckling och en grupp som anser sig kunna fåekonomi i projekten med dagens priser. Det viktiga är att man hittar områden där allt för höga exploateringskostnader kan undvikas.

–För att öka efterfrågan och intresset för Ale efterlyser alla aktörer en mer aggressiv marknadsföring, där fokus ska ligga påde nya kommunikationerna. Målgruppen bör framför allt vara göteborgare. Köparnas bild av Ale måste förändras för att exploatörerna ska våga satsa fullt ut, avslutade Åsa Henninge.

Bildtext:

Kronogården är det enda riktigt stora bostadsprojektet som pågår i Ale just nu. Det borde vara fler med tanke påde kraftigt förbättrade kommunikationerna. Med tanke pådet beställde Ale kommun en marknadsanalys.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44