Efter ett intensivt arbete med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Nödinge är det nu dags att gå in i samrådsskedet. Samrådet är en av de allra viktigaste perioderna i arbetet, det är då allmänheten och alla berörda har möjlighet att granska och komma in med önskemål och synpunkter på förslaget.

En av de som arbetat med att ta fram FÖP:en är planarkitekten Magnus Lövdahl, så här berättar han om nuläget.

  • -FÖP Nödinge går ut på samråd i månadsskiftet september- oktober och kommer att finnas tillgänglig för alla under 6 veckor. Det kommer att anordnas 2 mötestillfällen för allmänheten i kommunens utställningslokal inne hos Svensk Fastighetsförmedling i Nödinge och då kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till oss som varit med och arbetat fram förslaget. Dessutom kommer förslaget också att finnas tillgängligt på Ale kommuns hemsida, biblioteket och kommunlokalerna i Nödinge och Alafors. Innan samrådet kommer en kungörelse i GP och Alekuriren.

Under och efter samrådstiden behandlas alla inkomna synpunkter. Förslaget revideras utifrån dessa och till våren 2016 presenteras det reviderade förslaget på granskning. Då finns ytterligare tillfälle att lämna synpunkter, eventuella revideringar görs och därefter antas planförslaget av Kommunfullmäktige.

Litet kortfattat om FÖP Nödinge

Syftet:

Nödinge ska utvecklas till en attraktiv småstad där bostäder, företagande, kommersiell och offentlig service ges möjlighet att utvecklas och där det är lätt att leva. Fördjupningen av översiktsplanen ska ge en helhetssyn på utvecklingen av Nödinge och underlätta framtida detaljplanearbete.

Mål:

Att möjliggöra för en fördubblad befolkning i Nödinge år 2030. Goda och varierande boendemöjligheter, attraktiva offentliga rum. Klimatsmart fungerande trafik- och parkeringslösningar. En blandning av folkliv, arkitektur och markanvändning.

Ledord för utveckling av Nödinge:

Ledorden trygghet, närhet och identitet har vuxit fram med inspiration från strukturstudien för Nödinge som arbetades fram under 2008 med stöd av medborgardialoger. Begreppen har sedan använts under arbetsmöten och workshopar angående FÖP Nödinge för att slutligen formulerats till ledord för planering och fortsatt utveckling.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44