Birgitta Augustsson är tillbaka på kommunkontoret i Nödinge.

Hon är hemma igen efter tre års tjänstgöring inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), där hon jobbat med sociala investeringar på nationell nivå.

–Nu är det Ale kommun som gäller på heltid och jag är väldigt glad över det nya uppdraget som utvecklingsledare för folkhälsofrågor.

Ale kommun har skapat en utvecklingsavdelning som ska stödja och serva de tre sektorer som finns; Sektor samhällsbyggnad, Sektor utbildning, kultur och fritid samt Sektor arbete, trygghet och omsorg.

–Utvecklingsavdelningen ska jobba med tvärgående frågor. Mitt uppdrag blir att stödja sektorerna för att gemensamt skapa en röd tråd vad det gäller folkhälsa. Viktigt är att arbeta med hälsa ur de tre dimensionerna fysisk, psykisk och social hälsa, både vad gäller barn, unga och vuxna. Stort fokus kommer initialt att ligga pådet förbyggande arbetet för barn och unga, att vi får till stånd en tydlighet i arbetet med tidiga samordnade insatser, förklarar Birgitta Augustsson.

–Det handlar om att knyta samman alla de insatser som görs. Det ska bli tydligare och enklare för barn och unga att fåhjälp och stöd. Vi ska bli bättre påatt organisera oss. Det är naturligtvis en jätteutmaning som ligger framför oss, men det råder ingen tvekan om att detta är en prioriterad fråga. Kommunledningen, både politiker och tjänstemän, visar ett genuint intresse och tar ansvar i den här viktiga frågan.

Birgitta Augustsson började arbeta som socialpedagog i Ale kommun 2001, var en del av elevhälsoteamet påKyrkbyskolan i Nödinge. Hon var senare en nyckelperson i bildandet av SSPF-gruppen –samverkan mellan skolan, socialtjänsten, polisen och fritidssektorn.

–Vi stod inför stora utmaningar i Nödinge och ett samarbete mellan skolan och socialtjänsten var nödvändigt. Detta ledde såsmåningom fram till modellen SSPF. 2009 blev jag tillsatt som koordinator för att vi skulle jobba påsamma sätt över hela kommunen, berättar Birgitta Augustsson.

Vad var det som fick dig att tacka ja till uppdraget som utvecklingsledare för folkhälsofrågor?

–Jag ges möjligheten att använda den kunskap och erfarenhet jag fått under åren påSKL i Ale. Här finns en potential och ett utvecklingstänk. Jag längtade dessutom hem och att fåkomma in i ett sammanhang. Arbetet inom SKL har varit lärorikt, men inneburit oerhört många restimmar.

Vad blir nyckeln till framgång i din nya roll?

–Det gäller att bygga relationer för att nåresultat. Vi behöver lägga tid påatt fortsätta bygga en organisationskultur som är tillåtande, det är såvi får människor engagerade. Sedan måste vi naturligtvis fåungdomarna engagerade och med påtåget i samhällsfrågor, tillvarata deras kraft att vilja påverka, avslutar Birgitta Augustsson.

Bildtext: Birgitta Augustsson är ny utvecklingsledare för folkhälsofrågor i Ale kommun.
Kontakt


Maria Reinholdsson

Kommunchef

maria.reinholdsson@ale.se

0303-70 30 70

Karin Dickens

Kommunikationssamordnare

karin.dickens@ale.se

0704-32 03 44