En stationsnära bebyggelse, attraktiva mötesplatser, en sammanhängande grönstruktur – och gärna en stadspark. Det är tre av sex huvudprinciper som ligger till grund för den fördjupade översiktsplanen i Nödinge centrum.– Målet är att utvecklas från förort till en attraktiv småstad, säger stadsarkitekt Magnus Blombergsson.

Det är tre av sex huvudprinciper som ligger till grund för den fördjupade översiktsplanen i Nödinge centrum.

– Målet är att utvecklas från förort till en attraktiv småstad, säger stadsarkitekt Magnus Blombergsson.

Trygghet, identitet och närhet. Det är nyckelorden för den fördjupade översiktsplanen över Nödinge centrum som nu är redo att ställas ut. Samrådet kommer att pågå under minst sex veckor och ha sin utgångspunkt vid kommunens modell i Svensk Fastighetsförmedlings lokaler på Ale Torg. Vid två tillfällen kommer sektor samhällsbyggnad att finnas på plats för att besvara allmänhetens frågor. Stadsarkitekt Magnus Blombergsson kommer också att föredra förslaget på ortsutvecklingsmötet i Nödinge i oktober.

– Det kommer att finnas många chanser att diskutera våra tankar och visioner om Nödinge. Vad vi vill att aleborna främst funderar kring är runt våra huvudprinciper. Exakt var husen kommer att placeras och innehålla är inte relevant just nu, säger Blombergsson.

Den fördjupade översiktsplanen för Nödinge ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av centralorten. Planen anger kommunens intentioner och kommer att vara vägledande för de kommande detaljplanerna, men först ska allmänheten och myndigheter som Trafikverket och Länsstyrelsen tycka till.

– Det här är den första moderna översiktsplanen som görs i Ale. Den är helt inriktad på tillväxt och hur förorten ska kunna utvecklas till en attraktiv småstad. Syftet är också att minska biltrafiken och säkerställa en sammanhängande grönstruktur. Det långsiktiga målet är att fördubbla befolkningen i våra två centralorter och därmed rädda handel och service, menar Magnus Blombergsson.

Sex huvudprinciper har beaktats särskilt noga i studien.

– Vi vill framför allt se en stationsnära utbyggnad med en blandad bebyggelse. Handel, kontor och bostäder ska inrymmas i samma område. Det minskar antalet bilar och bidrar till ett hållbart samhälle, dessutom är det just det här som marknaden efterfrågar, säger planarkitekt Magnus Lövdahl och fortsätter:

– En annan huvudprincip är att gående och cyklister ska prioriteras. Det ska vara enkla och trygga miljöer för de som väljer att ställa bilen. En annan viktig princip är att minska antalet återvändsgränder. Vi vill ha ett sammanhängande trafikstråk så bilisterna slipper vända och köra samma väg tillbaka. På så vis halverar vi trafiken på vissa vägavsnitt. Dessa sträckor föreslås vara utformade så att biltrafik sker på gåendes villkor, men det ska vara genomfart och så få återvändsgator som möjligt.

Under våren har både dialogmöten och workshops med aleborna arrangerats. Detta har haft effekt på planarbetet.

– Det har varit väldigt tydligt att medborgarna trivs i Nödinge, men att det finns få platser att sitta på och överhuvudtaget träffas på. Förutom caféerna så finns det ingen träffpunkt för spontana möten. Detta har vi försökt skapa utrymme för och vi skulle gärna se en stadspark i ett centralt läge för de boende, säger Blombergsson.

Rolf Gustafsson (S), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Ale, är nöjd med vad han har fått till sig.

– Framför allt är jag imponerad över tempot i arbetet. Vi har satt hård press från politiskt håll och tjänstemännen har svarat upp. Nu hoppas vi få en bra dialog med aleborna, där kreativa synpunkter kan utveckla planen ytterligare. Det finns säkert saker vi inte har tänkt på.

Tidsperspektivet för den fördjupade översiktsplanen för Nödinge centrum är till 2030.

HUVUDPRINCIPER

Den fördjupade översiktsplanen har tagit sin utgångspunkt från sex huvudprinciper:

 • Stationsnära bebyggelse
 • Gående och cyklister prioriteras
 • Sammanhängande trafikstråk, färre återvändsgränder
 • Koppla ihop norra och södra Nödinge med ytterligare
 • broförbindelse

 • Attraktiva mötesplatser, parker och torg
 • Sammanhängande grönstruktur, gärna en stadspark
 • På Bild: Magnus Blombergsson, stadsarkitekt, Magnus Lövdahl, planarkitekt och Rolf Gustavsson (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, ser fram mot att möta allmänhetens synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för Nödinge. När utställningen inleds är ännu inte bestämt.
  Kontakt


  Maria Reinholdsson

  Kommunchef

  maria.reinholdsson@ale.se

  0303-70 30 70

  Karin Dickens

  Kommunikationssamordnare

  karin.dickens@ale.se

  0704-32 03 44